Táblázatok automatikus
frissítésének kikapcsolása
A piac
Kibocsátóknak / Felelős Társaságirányítási Ajánlások

A BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlása

2007.10.11. csütörtök 09:56
Előzmények

A felelős társaságirányítás (angolul: Corporate Governance) szükségessége a 90-es években fogalmazódott meg. A felelős társaságirányítási ajánlások alkalmazásának célja, hogy elősegítse az áttekinthető és hatékony piaci működést, támogassa a jogszabályok érvényesítését – különösen a részvényesi jogok és tulajdonosi funkciók megfogalmazását, valamint gyakorlását illetően –, továbbá összehangolja a társaság, a befektetők, valamint a társaság környezetének érdekeit. A hatékony felelős társaságirányítás a vállalat értékének növekedését, illetve a részvényesek érdekeinek és egyéb érdekelt felek jogainak eredményes képviseletét segíti elő.


A felelős társaságirányítás fogalma elsősorban:

  • a gondos vállalatvezetést (ezen belül is leginkább a stratégia alkotást és a stratégia megvalósítását);

  • a pénzügyi tervezést és végrehajtását;

  • a vállalat működésének ellenőrzési mechanizmusait;

  • az üzleti etika kérdéskörét;

  • a társaság átlátható működését;

  • az információk nyilvánosságra hozatala és a vállalat társadalmi felelősségével kapcsolatos irányelveket és eljárásmódokat;

fogja össze.

 

A BÉT 2002 közepén kezdte meg a tőzsdei vállalatok számára a Felelős Vállalatirányítás Ajánlások kidolgozását. Az ajánlások összeállításakor felhasználta a nemzetközileg leggyakrabban alkalmazott elveket, a magyarországi tapasztalatokat és a hazai piac jellemzőit figyelembe véve fogalmazta meg a javaslatokat. A Tőzsde igazgatósága 2003. december 08-i ülésén hagyta jóvá a Tőzsde korábbi, 2004 februárjában kihirdetett Felelős Vállalatirányítási Ajánlásait. Az igazgatóság 2004 októberében – a több országban is követett gyakorlatnak megfelelve – a Tőzsde szakmai bizottságaként megalapította a Tőzsde Felelős Vállalatirányítási Bizottságát azzal a céllal, hogy irányítsa az ajánlások továbbfejlesztését a hazai szakmai igények, a készülő EU jogszabályok és az általános nemzetközi tendenciák figyelembe vételével, valamint képviselje a szakmai szempontokat a társasági jog továbbfejlesztése terén. A Tőzsde a bizottság munkáján keresztül kívánja biztosítani, hogy az ajánlásokkal kapcsolatos döntéshozatalban – a Tőzsde kezdeményező szerepének megőrzése mellett – szervezett keretek között vegyenek részt a szakmai közvélemény képviselői is. A bizottságban jelen vannak a kibocsátók, a szabályozó hatóságok és a Tőzsde képviselői, valamint független piaci szakértők, jogászok is.

 

A hatályos Felelős Társaságirányítási Ajánlások (FT Ajánlás) a Tőzsde korábbi, 2004 februárjában nyilvánosságra hozott Felelős Vállalatirányítási Ajánlásait (FVA) váltotta fel. Az ajánlásokat dr. Gadó Gábor elnök vezetésével a Tőzsde Felelős Társaságirányítási Bizottsága készítette.

 

Az ajánlás a magyar jogi szabályozás (alapvetően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény /Ptk./) kiegészítésének tekintendő, elsősorban a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett nyilvánosan működő társaságok számára. Az ajánlásban foglaltak nem értelmezhetőek úgy, mint a jogszabályokba foglalt előírásokkal ellentétes javaslatok. A dokumentum-ajánlásokat, javaslatokat, valamint kapcsolódó magyarázatokat tartalmaz. A törvényben szabályozott kérdésekre az ajánlás külön nem tér ki, ugyanakkor a magyarországi székhelyű tőzsdei társaságok felelős társaságirányítási gyakorlatának értékeléséhez feltétlenül figyelembe kell venni a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is. Az ajánlások – ahogy azt a dokumentum címe is kifejezi – az ajánlott, követendő gyakorlatra tesznek javaslatot. Az abban foglaltakhoz való igazodás, azok betartása ajánlott, de nem kötelező a tőzsdei vállalatok számára.

 

A Ptk. megtartotta a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénnyel (Gt.) bevezetett szabályt, amely szerint a nyilvánosan működő részvénytársaságnál lehetőség nyílik az angolszász board-rendszerű irányítási struktúra kialakítására, ahol felügyelő bizottság nem működik, és az igazgatótanácsnak nevezett testület egyszerre látja el az ügyvezetési és az ellenőrzési funkciókat (egységes irányítási rendszer). Az ajánlásokban ezért a tőzsdei társaságok ügyvezető testületére az igazgatóság / igazgatótanács fogalompárral hivatkozik a Tőzsde (kivéve azokat a helyeket, ahol a jogszabályi rendelkezések sajátossága miatt megkülönböztetést kell tenni az igazgatóság és az igazgatótanács között). A felügyelő bizottságra vonatkozó ajánlások, javaslatok a fentiek alapján csak a nem egységes irányítási rendszer mellett értelmezhetőek.

 

1. Előzmények
2. A jelenlegi szabályok