Az egyéni vállalkozásból magát a 90-es években nemzetközi, majd globális gyártó, gyártató és kereskedő-cégcsoporttá kinövő társaság sikere többek között az óvatos és megfontolt befektetési és terjeszkedési vállalati stratégia, amely a 2008-as gazdasági vál­ság időszaka alatt további beszállítói piacok megnyerését tette lehetővé a magukat túlvállaló vállalkozások kiesése miatt.

A csoport termékköre három piaci szegmensbe sorolható:

Az MPF FÉG Kft. a hűtő- és fűtőkészülék-gyártás területén pi­acvezető és átlagos szereplő is egyben: a hűtő- és fűtőtermé­kek előállítása szegmensében az egyes részelemek gyártásá­ban (piezók, szelepek és fűtőcsövek) piacvezető a cég, egyéb termékek (pl. klímaberendezések) esetében pedig átlagos sze­replő.

Az MP Widenta Kft. a vágó- és csiszolóeszközök előállításában meghatározó cég. A csiszolószerszám-gyártás oligopol jellegű piacán az MPF jelentős szereplő. A társaság Európában és az Egyesült Államokban a harmadik ebben a szegmensben.

Az MPF Meta Zrt. a géptartozékok területén a szortimentet te­kintve piacvezető.

A cégcsoport egyik alapelve a termékpiacot tekintve, hogy „a ki­csiknek nagy, a nagyoknak pedig kicsi” tőkeigényű piaci szeg­mensekre koncentráljon. Ennek megfelelően az MPF olyan pia­cok megszerzésére törekszik, ahol vezetők tudnak lenni. Kiemelt területet képeznek az oligopol jellegű piacok, valamint az egymást kiegészítő és gazdaságosan egymásra épülő termékek pa­lettája. Másrészt az egyediséget is pont ez karakterizálja a legjob­ban, hiszen megfelelő tőkeerővel, de rugalmasan állnak a vevőik rendelkezésére.

Az elkövetkezendő öt évben 50 milliárd forintot költ beruhá­zásra az MPF Csoport. 30 milliárdból Magyarországon, 20 milli­árdból pedig az USA-ban és Németországban bővítik a terme­lést – árulta el dr. Körmöczi-Kovács Péter, a konszern gazdasági és jogi igazgatója. A cégcsoport célja a magyar tulajdonú nem­zetközi vállalat továbbfejlesztése, amely nagy hozzáadott érté­kű termelésre koncentrál. „A multinacionális vevői környezetben csak úgy lehet hosszú távon sikeresnek lenni, ha precíz, meg­bízható cégként tudnak ránk tekinteni az ügyfelek, ahol kiemel­kedő rugalmasságot és személyes kapcsolatot tudunk nyújta­ni a multinacionális társaságokkal szemben. Ez megnyilvánul a termékszortimentben, a szállítási határidőkben, a jó reakcióidő­ben és az egyéb speciális kérések teljesítésében” – fejtette ki az igazgató.

A klasszikus kisvállalkozásként induló cég 2018-ra egy évi több mint 150 milliárd forintos forgalmat bonyolító csoporttá nőtte ki magát. Az MPF Csoport Magyarországon ma már egy­értelműen nagyvállalatnak számít, ugyanakkor európai és nem­zetközi szinten a vezetés inkább erős középcégként jellemezné magát, s ezt tartja az egyik legfőbb erényének is. Megfelelő tőke­erejük és szaktudásuk van ugyanis ahhoz, hogy az elképzelései­ket meg tudják valósítani, mégis kellően rugalmasak maradtak a vevői igényekhez való alkalmazkodásban. Ha például a társaság legfontosabb ügyfélkörét képező barkácsáruházak, nagykereske­delmi láncok új márkát akarnak bevezetni, vagy éppen kereske­delmi akciót jelentenek be, az MPF a legrövidebb időn belül szál­lítja a kért termékeket.

A csoport a hazai vállalkozási piacról lépett a nemzetközi színtér­re, amely kihívó feladat elé állította a céget. Mint megtudtuk, az MPF vevőkapcsolati üzletpolitikája szerint ha egy vállalat a nem­zetközi piacról él, akkor minden szegmensben valamilyen kis ver­senyelőnyre kell szert tenni a sikeres üzlethez. Másrészt, ha nem tud többet nyújtani egy társaság, mint más beszállító vagy szol­gáltató, akkor a versenyelőny hiánya miatt üzlet sem realizálódik.

A nemzetközi piaci jelenléthez és a folyamatos növekedés­hez minden cégnek egyedi stratégiával kell alkalmazkodnia. Az MPF esetében kiemelkedő jelentőségűnek nevezhető a folya­matos vevői rendelések ugrásszerű bővülésének a kezelése, a vá­sárlói igények folyamatos kiszolgálása, az optimális üzemméret kialakítása, valamint a nemzetközi szinten is áttekinthető és elfo­gadott szervezeti rendszer létrehozása. Fontos összetevő továb­bá a nemzetközi elismertség, s az átjárható mérlegadatok bizto­sítása mellett olyan menedzsment és csúcsvezetők megtalálása, amely/akik összhangban van/vannak a vállalati kultúrával.

Ha a siker receptjére kíváncsi valaki, Körmöczi-Kovács Péter sze­rint ennek egyik döntő eleme a megfontolt finanszírozási politika, a hitelekből való fejlesztés lehetőség szerinti elkerülése vagy mi­nimalizálása. Ennek az óvatosságnak köszönhetik, hogy a 2008-as válság nemhogy megingatta volna a csoportot, hanem éppen lehetőséget teremtett a számukra, hogy 2010-ben megvásá­rolják az egész országban és külföldön is ismert FÉG-et, miután 2003-ban már a hasonló hírnevű Widenta is a társaság részévé vált. Mindkét jelentős akvizíciót felszámolás alatt álló vagy felszá­moláshoz közeli helyzetbe került magyar cégek megvételével hajtották végre. A krízis sújtotta vállalkozói szférában nemzetközi szinten is számos vállalkozás vált fizetésképtelenné, melyek szegmensei helyébe az MPF Csoport kisebb-nagyobb részben képes volt piacra lépni.

A fentiek megvalósításával a csoport büszke arra, hogy olyan fo­lyamatos fejlődési és foglalkoztatási életpályát tud kínálni, amely hosszú távú elköteleződést tesz lehetővé az alkalmazottai részé­re. Ennek számukra megnyilvánuló kifejeződése, hogy az ága­zati szektorban kiemelkedően alacsony szinten tudják tartani a fluktuációt, és közvetlenül tapasztalják munkavállalóik megelé­gedettségét. Az MPF Csoport dolgozói részről stabil és folyama­tosan fejlődő munkahelyként vált vonzóvá, ahol a tapasztalt és a fejlődni akaró munkavállalóknak élethossziglan életpályát tud­nak kínálni.

Az MPF ars poeticája: a sikeres vállalatoknak nemcsak saját magukra, hanem mások segítségére is kiemelt figyelmet kell for­dítaniuk. A cég elősegíti alkalmazottai boldogulását, valamint támogatja környezetét, annak megóvását. Az adományozási te­vékenységében elsősorban a sport, az egészség és a helyi szer­vezetek támogatása érdemel említést. Tartós együttműködést alakítottak ki a gyártóüzemek területi önkormányzataival, mely­nek keretében segítik a közösségi összejövetelek, falu- és város­napok megszervezését és lebonyolítását, valamint részt vesznek számos köztér, illetve játszótér kialakításának a megvalósításá­ban is. A szakiskolákkal történő együttműködéssel és gyakorno­ki programokkal a fiatalok számára kínálnak vonzó lehetőséget, mindamellett az idősekre is gondol a csoport: az MPF FÉG tele­pített már ingyenesen fűtőrendszereket az Otthon Melege Prog­ram keretein belül.

MPF.jpg