A tőzsdetagság megszerzéséről, a tőzsdetagsági szerződés megkötéséről és a kereskedési jog megadásáról a minden feltételnek maradéktalanul megfelelő írásos kérelem alapján a Tőzsde vezérigazgatója 30 napon belül vezérigazgatói határozatban határoz. A tőzsdetagsági szerződés az aláírását követően az vezérigazgatói határozat szerinti időponttól lép hatályba (tőzsdetagság kezdete). 

A benyújtott tőzsdetagsági kérelem tekintetében a Kereskedési Bizottságot véleményezési jogkör illeti meg, melynek érdekében a Tőzsde köteles értesíteni a Kereskedési Bizottságot valamennyi tőzsdetag tagfelvételi kérelemről, illetve a Kereskedési Bizottság ilyen irányú kérése esetén köteles a beérkezett kérelem dokumentációt a Kereskedési Bizottság rendelkezésére bocsátani.

Ha a kérelem nem felel meg a jogszabályok, illetve a tőzsdei szabály által megkövetelt feltételeknek, akkor a vezérigazgató a pótolandó hiányosságok tételes megjelölése mellett 30 napon belül írásban hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

A kérelmezőnek a hiánypótlásra felszólító értesítés kézhezvételét követő tíz tőzsdenapon belül be kell nyújtania a szükséges dokumentumokat.

A hiánypótlásra benyújtott dokumentumok beérkezését követően, illetve a fenti határidő lejárta után a Tőzsde a tőzsdetagság megszerzésére vonatkozó eljárást a rendelkezésére álló dokumentumok alapján bírálja el.

A tőzsdetagsági szerződés megkötésére irányuló kérelem elbírálására rendelkezésre álló határidő a hiánypótlásnak a kérelmező általi benyújtásától újra kezdődik.

Egy tőzsdetagsággal rendelkező kérelmező másik tőzsdei termékre vagy termékcsoportra, szekcióra vonatkozó kereskedési jog megszerzésére irányuló kérelme esetén a benyújtandó dokumentumok közül a Tőzsdéhez már benyújtott olyan dokumentumokat nem kell ismételten benyújtani, amelyekben foglalt információk az újabb kérelem benyújtásának időpontjában is helytállók és változatlanul valósak. Az ilyen dokumentumok változatlan tartalmáról és valóságáról a Kérelmező köteles nyilatkozni a Tőzsde felé.