Alapvetően, a szolgáltatás jellegéből adódóan, a minőségel­lenőrök a „szükséges rossz” egy gyártóüzem életében, mert külsősök, pénzbe kerülnek, és akkor hívják őket, ha valami baj van. Ebből a hátrányos helyzetből sikerült olyan jól előnyt kovácsolnia a Miell Quality mintegy 1200 fős csapatának, hogy már egy időben 55-60 telephelyen dolgoznak ország­szerte, megrendelőik pedig a túlnyomórészt a rendkívül ma­gas követelményekkel dolgozó autóiparban működő cégek. Nem meglepő tehát, hogy a Miell Quality értékesítési veze­tője is az összetett projekteket szereti a legjobban. Berta Ger­gely szerint „jó látni, hogy majdnem az összes Magyarorszá­gon vásárolható autóban lehet általuk ellenőrzött alkatrész”.

A Miell Quality Magyarország Csoport első cégét, a szál­lítmányozással és fuvarozással foglalkozó Boti Team Kft.-t Botfa Bálint és testvére, Botfa Balázs alapította 2009-ben, Vas­váron. Az első megbízást még egy panellakás második eme­letén nyomtatták ki – mára a 2011-es alapítású Miell Quality kapcsolatban van az összes magyarországi autógyárral, vala­mint világszerte félezer céggel, főleg az autóiparból. A tulaj­donosok korábban is a minőség-ellenőrzés területén dolgoz­tak alvállalkozóként, egy idő után azonban, látva a kemény munkát, amit belefektetnek – végső soron valaki más javá­ra – megfogalmazódott bennük a saját lábra állás gondo­lata. Bele is vágtak, eleinte még így is alvállalkozóként, de a referenciák gyarapodásával, az első 50-100 emberből ütőké­pes csapatot kovácsolva, beindult az erős fejlődés, ami azóta sem állt meg. Kiemelkedő fontosságú a cégcsoport életében a Vas megyei bázis. Itt sikerült egy igazi kemény magot, erős, összetartó közösséget létrehozni, hiszen megvolt az alapbi­zalom a „földik” között.

Bár Vasváron található a székhely, Győrben is van regioná­lis központjuk, 2016-ban pedig Szlovákiában is megnyitot­ták a képviseletüket. Dolgoztak már Szlovákián kívül Belgi­umban, Münchenben a BMW-nél, de Mexikóba is eljutottak a Daimler révén, ahol hasonló típusokat gyártanak, mint a kecskeméti Mercedes-gyárban. Természetesen feltűnt a ra­darjukon a Debrecenben épülő BMW-üzem is. „Jó lenne ezt a trófeát is begyűjteni” – mondta Berta Gergely.

Egy projekt nagyon sok módon alakulhat náluk, nincs két egyforma feladatuk. Ügyfeleik vagy beszállítóikat ellen­őriztetik, vagy saját termékük vizsgálatát kérik a cégtől. Min­den esetben fontos, hogy független szemmel látják a hi­bákat, a problémákat, ráadásul sok vállalatnak nincs belső erőforrása, szaktudása sem erre a feladatra. A legegysze­rűbb eset is csak látszólag egyszerű, hiszen az autóiparban emberéletek is múlhatnak egy-egy hibán. Vizsgálhatják pél­dául, hogy egy lemezen megvan-e egy lyuk, ahová rögzíte­ni kell egy másik alkatrészt. Ilyenkor természetesen ebből a szempontból egyenként le kell ellenőrizniük az összes le­gyártott terméket. A másik véglet, amikor egy kész autó­nál végeznek el utólagos javításokat, komplett funkciótesz­teket, amely egy sokkal hosszabb, összetettebb folyamat. Náluk tehát nem 8-tól 16 óráig folyik a munka, ráadá­sul folyamatosan változik a környezet is: sokszor hónapo­kig egyetlen projekten dolgoznak, aztán hirtelen váltaniuk kell. Lehet, hogy egy fröccsöntési hiba ellenőrzése után pél­dául a napfénytetőn kell teszteket végezni, adott esetben ugyanannak a csapatnak.

Állandó és nem kis kihívást jelentő feladat a cég életében, hogy megtalálják a megfelelő hozzáállású embereket az adott pozíciókra. A minőségellenőrök mellett csoport- és műszakvezetők, projektvezetők is szükségesek, de őket fő­leg belsőleg nevelik ki, csakúgy, mint a területi vezetőket. A lépcsős felépítés ellenére törekszenek arra, hogy megma­radjanak családias légkörű szervezetnek, ennek megfelelő­en direkt kommunikáció zajlik a cégen belül, bárki megkeresheti akár a tulajdonost is.

Mielle.jpg

Ambiciózus terveik vannak, a jövőben integrált szolgál­tató cégcsoportként számos szegmensben jelen szeretné­nek lenni egy termelőgyár életében – a toborzástól kezdve a kölcsönzésen át a képzésig, a minőség-ellenőrzésig, a ta­nácsadás, a mérés, a fuvarozás, a gépgyártás és az egyéb te­rületek mellett. „Kemény feladat lesz mindezt felépíteni, lé­pésről lépésre kell haladni, hogy egyik funkció se fejlődjön a másik kárára” – mondta erről az értékesítési vezető.

Az autóipar megkerülhetetlen hívószava az elektromobilitás. A Miell Quality nem mindegyik megbízóját érinti ez a pia­ci trend, hiszen futómű vagy ülés ugyanúgy kell az elektro­mos meghajtású autókba is. A jövőre tekintettel azonban felkészülnek, elektronikai technikusokat képeznek cégen belül. A másik kulcsszó a robotizáció az ipari gyártási folya­matok egyre nagyobb fokú digitalizációja miatt. A minő­ség-ellenőrzést egyelőre ez a trend nem érte el, mivel még mindig jobban megéri a gyorsan átképezhető élő munka­erőt alkalmazni egy-egy megbízás során, mint egy feladat kedvéért megvásárolni egy drága robotot, és használatba állítani, ami gyakran költségesebb is.

A társadalmi felelősségvállalás egyre fontosabb sze­repet tölt be a cég életében. Főleg a sport területén aktí­vak, de nemcsak az élsportra koncentrálnak, hanem inkább a hátrányos helyzetű sportolókat, a helyi, környékbeli csa­patokat támogatják. Nagy pillanat volt a Miell Quality éle­tében, amikor a cég futócsapata az Ultrabalaton során az egyik kolléga szívbeteg kisfiának gyűjtött össze több mint 400 ezer forintot. Ráadásul a tulajdonos megduplázta az összeget, így nagy segítséget nyújtottak a jövőbeli műtét­hez, a munkatársak közötti szolidaritás pedig tovább erő­södött.

miell.jpg