Kőszegi Dániel a rendszerváltás után gyengeáramú alkatré­szek kereskedelmével és irodagépek szervizelésével foglalkozott egy kis debreceni üzletben. Ám amikor 1992-ben az egyéni vállal­kozását kft.-vé alakította, a profilt is újragondolta. Látva a piaci le­hetőséget, az új cégénél a termékpaletta fókuszába már az erős­áramú cikkek kerültek. A start idején a konkurencia elárasztotta az országot. Egy sor olyan ún. „garázscég” volt, amely szinte raktár­készlet nélkül dolgozott. Ahogy megvették, rögtön tovább is ad­ták a termékeket. Mivel kevés költséggel és minimális árrésekkel dolgoztak, a piacon kemény árverseny alakult ki, amelyet csak to­vább szított az akkor még méretes feketegazdaság. A Daniella Kft. nem ezt az utat választotta. Mint nagykereskedelemmel foglalko­zó társaság, megbízhatóságával, a partnerei szolgálatába állított szakértői hátterével elnyerte a viszonteladók bizalmát.

A 2000-es évekre pedig már olyan jól ment az üzlet, hogy elkezd­tek terjeszkedni. Debrecenből még csak Kelet-Magyarországot tudták kellő hatékonysággal kiszolgálni, az új budapesti központ­tal viszont a fővárost és környékét, a 2005-ben alakult veszprémi telephelyről pedig a Dunántúlt is le tudták fedni. Megkönnyítette a dolgukat, hogy két nagy versenytársukat olyan külföldi óriások vásárolták fel, amelyek nem értették a magyar piacot. A rosszul si­került akvizíciók miatt sok szakember távozott a konkurensektől, akiknek a Daniella állást tudott kínálni, tovább gyarapítva ezzel tu­dásbázisát. A válság előtti négy évben a cég pályája meredeken ívelt felfelé: 2004 és 2008 között 3 milliárdról 10 milliárd forintra nőtt a forgalmuk. A bővülés éveiben egy román leányvállalatot is létrehoztak, s saját márkás termékkörüket is sikerrel vezették be a hazai piacra. Ma már ezek a cikkek részben kelet-európai orszá­gokban készülnek. Jelenleg a saját márkás áruik között éppúgy akadnak fémlemez elosztószekrények, sorolható állószekrények (Skybox), világítástechnikai termékek, fényforrások és lámpates­tek (Daniella deLux), mint villanyszerelési produktumok (Stilo).

A 2000-es években a fejlődést főleg devizahitelekből finan­szírozták. A 2008-as gazdasági krízis hatására egyrészt sorra dől­tek be cégek, jelentős kinnlevőséget hagyva hátra, másrészt az árfolyam drasztikus romlása következtében a pénzügyi hátterük alapjaiban ingott meg. A kereslet csökkenése miatt az árbevétel pár év alatt 6,5 milliárd forintra esett vissza. A gödörből kemény munkával, viszonylag gyorsan ki tudtak jönni, ami főként a racio­nális gazdasági döntéseknek, a meglévő hitelállomány forintala­pú fixálásának s az előre hozott és sikeres generációváltásnak kö­szönhető. Az alapító már 2011-ben tovább akarta adni a stafétát. A helyét a cég irányításában két vezető vette át, Hadnagy Ernő és Szabó Péter. Ők hosszú évek óta voltak már vezető pozícióban a vállalatnál. Szabó Péter szinte az alapítás óta a Daniellánál dolgo­zott. Szemben a szektorban megszokott gyakorlattal, az új vezé­rek nem villanyszerelőként vagy villamosmérnökként kezdték a pályájukat, hanem mindketten jól képzett közgazdászok voltak, akik pontosan tudták, hogy egy többmilliárdos kkv nem működ­het hatékonyan akkor, ha minden vezetői feladat egyetlen ember kezében összpontosul. Ezért újragondolták a társaság szervezeti struktúráját, és egy húszfős irányítói szintet alakítottak ki.

Komoly fegyvertény volt a kezükben a nyitottságuk is: nem akar­tak feltétlenül mindent házon belül megoldani. A fontos terüle­teken a csapatukat külső szakértőkkel erősítették meg. A Dani­ella üzleti stratégiáját is áthangolták, és minden városban, ahol komoly kereslet mutatkozott, saját telephelyet nyitottak, még in­kább megkönnyítve a partnerek életét. Ennek köszönhetően ma már 31 értékesítési ponttal az ország csaknem egészét fedi le ki­épített hálózatuk. A raktározási és logisztikai rendszerükben szin­tén előreléptek: felkészültek a vevői rendelések 24 órán belüli ki­szolgálására, ezzel is hozzájárulva a vásárlói igények maximális kielégítéséhez. Annak érdekében pedig, hogy erős lábakon állja­nak, és hogy egy következő válság se tudja megrázni a céget, biz­tonsági fékeket építettek a kinnlevőség-kezelési rendszerükbe.

Daniella.jpg

Az utóbbi évtizedben a Daniella Kft. a tudatos fejlődés út­jára lépve csatlakozott egy európai beszerzési társasághoz, a FEGIME-hez. „A tagokkal jó viszonyt ápolunk, egymást segítjük. A többi cégvezetővel folytatott beszélgetéseink szakmailag rop­pant hasznosak voltak” – jegyzi meg Hadnagy Ernő. A Daniella Kft. alapító tagja a 2007-ben megalakult FEGIME Hungary Kft.- nek, amely a magyar családi vállalkozások közreműködésével kapcsolódik a nemzetközi tagok láncolatához, ezzel együtt ke­rült be az európai szakmai elit vérkeringésébe. Az utóbbi évek kemény munkája meghozta gyümölcsét, és mára a Daniella a legnagyobb villamossági nagykereskedőnek számít Magyar­országon. Ehhez az is hozzájárult, hogy ebben az esztendőben újabb mérföldkőhöz érkeztek, ugyanis felvásárolták a 4,8 milliárd forintos forgalmú DL’1 Kft.-t. Az akvizíció kapcsán a cégvezetők megjegyezték: nem akarják beolvasztani a vállalatot, a DL’1 kü­lön társaság marad. Viszont a főbb háttérterületeiket – legyen szó az IT-ről vagy a logisztikáról – a hatékonyság növelése érdekében mind a két cég szakmai vezetésével folytatott egyeztetések alap­ján hangolják össze.

A mintegy 280 főt foglalkoztató Daniellának jelenleg két nagy ki­hívással kell megbirkóznia, ebből az egyik természetesen a mun­kaerőhiány. Mivel kevés a jó szakember a piacon, gondoskodniuk kell kollégáik oktatásáról. Ennek érdekében létrehozták a Daniel­la Akadémiát, melynek köszönhetően házon belül oldják meg az edukációt, a tananyagokat pedig online is elérhetővé teszik, el­érve így országos hálózatuk összes dolgozóját. „Tulajdonképpen irányított önképzés zajlik a vállalatnál. Az alkalmazottaknak erő­sen ajánljuk, hogy ismerkedjenek meg a feltöltött tananyagokkal. Ez mindannyiunk közös érdeke” – mondja Hadnagy Ernő.

A Daniella Kft.-nél alapítása óta fontos szempont, hogy a munka­társai részére stabilitást és biztos egzisztenciát nyújtson. Beszállí­tói körükkel közösen számos termékismereti oktatást szerveznek, így a belső képzési rendszerrel együtt ez is biztosítja a folyamatos szakmai fejlődés lehetőségét. Mindemellett a szakirányú tovább­képzésekben, egyetemi tanulmányokban is aktívan hozzájárul a cég a munkavállalói törekvésekhez. „Célunk, hogy előremuta­tó karrierút lehetőségét kínáljuk mindenki számára a társaságon belül, és ehhez minden segítséget megadjunk a dolgozóknak” – összegzik a vezetők. A másik nagy gondot mostanában a gene­rációváltás elhúzódása jelenti a szektorban. „Több olyan cég van ezen a területen, ahol nyugdíj előtt állnak a vezetők, ami azért problémás, mert a tapasztalatok szerint ők inkább rövid távon gondolkodnak. Sajnos a gyors pénzt hajtva piac- és árromboló működésre is hajlamosak” – szögezik le az irányítók. Mint hozzáte­szik: „Magyarországon van még tere a fejlődésnek.” A jövőben évi 10 százalékos növekedésre számítanak, és a tervezett fejlesztése­ket részben hitelekből finanszíroznák. A cégvezetők elmondása szerint a pénzintézetekkel kifejezetten jó a viszonyuk, a bankok szívesen adnak nekik pénzt. Hogy ki tudják elégíteni a növekvő igényeket, épp most dolgoznak a logisztikai bázis bővítésén. A kapacitást legalább a duplájára növelik. A telket már megvették a nagyberuházáshoz, a csarnok tervezése folyamatban van. Ha minden jól megy, a jövő év végére be is költözhetnek. A cél a jelenlegi piacvezető szerep megerősítése. Hogy rá tudtak térni egy olyan útra, amely végül ehhez a projekthez és a közelmúlt sikere­ihez vezetett, az főleg a cég nyitottságának, a belső képzéseknek és a menedzsment átgondolt átalakításának köszönhető.

Daniella.jpg