Mire szolgál a bejelentési rendszer?

A munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer kizárólag a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. tevékenységére vonatkozó bármely hazai, európai uniós, vagy más jogszabálynak a Tőzsde, valamint a Tőzsde munkavállaói és a Tőzsde részére bármely jogviszony alapján munkavégzést teljesítő személyek általi megsértésének bejelentésére szolgál. Nem tartoznak ide Budapesti Értéktőzsde Nyrt. szolgáltatásaival kapcsolatos panaszok.

Ki jogosult bejelentést tenni?

Bejelentés megtételére kizárólag a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. munkavállalói, valamint a foglalkoztatói szervezettel szerződéses viszonyban álló, vagy olyan személyek jogosultak, akiknek/amelyeknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik.

Hogyan tehető bejelentés?

A bejelentéseket a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. az alábbi elérhetőségeken fogadja:

  • E-mail: whistleblowing@bse.hu
  • Levélcím: 1525 Budapest, Pf. 8. (a levélborítékon vagy a levél első oldalán kérjük a „Visszaélésbejelentés” szöveget feltüntetni)

Mit kell tartalmazni a bejelentésnek?

A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét és lakcímét, jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét köteles megadni, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, és megalapozottan feltételezi, hogy azok valósak.

Tájékoztatjuk, hogy a név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentést a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. nem köteles kivizsgálni.

A bejelentést jóhiszeműen kell megtenni, a rosszhiszemű bejelentés jogi következményeket vonhat maga után.

Mit nem tartalmazhat a bejelentés?

A bejelentés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 3. pontja szerinti különleges személyes adatot (pl.: büntetett előéletre, betegségre, személyes pénzügyi helyzetre, vallásra, szexuális irányultságra, stb. vonatkozó adat), továbbiakban jogszabály alapján nem kezelhető adatot, így különösen nem érintett harmadik személyre vonatkozó, és a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges adatot nem tartalmazhat.

Mennyi idő áll rendelkezésre a bejelentés kivizsgálására?

A bejelentés vizsgálatára annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre. A vizsgálat időtartama különösen indokolt esetben a – bejelentő erről való tájékoztatása mellett – meghosszabbítható, azonban a vizsgálat így sem tarthat tovább, mint 3 hónap.

Hogyan értesül a bejelentő a vizsgálat eredményéről?

A bejelentőt – amennyiben rendelkezésre áll az elérhetősége – a vizsgálat eredményéről, valamint az esetlegesen foganatosított intézkedésekről, a vizsgálat lezárultát követően tájékoztatja a Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Mi lehet az oka, ha nem vizsgálták ki a bejelentésemet?

A következő esetekben mellőzhető a bejelentés kivizsgálása:

  • a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentés;
  • a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap utáni bejelentés;
  • a bejelentő név nélküli vagy azonosíthatatlan;
  • a bejelentés alapján megállapítható, hogy a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak korlátozásával nem áll arányban.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentővel és a bejelentéssel kapcsolatos valamennyi információt a BÉT bizalmasan kezeli. Az adatkezelésről részletes tájékoztatást itt talál.