Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A) Adat megnevezése

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

A BÉT esetében jelenleg erre vonatkozó adat nem áll rendelkezésre.

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A) Adat megnevezése

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

A BÉT esetében jelenleg erre vonatkozó adat nem áll rendelkezésre.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A) Adat megnevezése

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

A BÉT esetében jelenleg erre vonatkozó adat nem áll rendelkezésre.

A működés eredményessége, teljesítmény

A) Adat megnevezése

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

A BÉT esetében nem alkalmazandó.

Működési statisztika

A) Adat megnevezése

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

A BÉT esetében nem alkalmazandó.

Éves költségvetések

A) Adat megnevezése

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

A BÉT esetében nem nyilvános.

Támogatások

A) Adat megnevezése

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

A BÉT nem nyújt ilyen támogatást.

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

A BÉT nem nyújt ilyen támogatást.

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

A BÉT nem nyújt ilyen támogatást.

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

A BÉT nem nyújt ilyen támogatást.

Szerződések

A) Adat megnevezése

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.

Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött -
szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

A BÉT esetében nem alkalmazandó.

Koncessziók

A) Adat megnevezése

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A BÉT esetében nincs ilyen koncesszió.

Egyéb kifizetések

A) Adat megnevezése

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

A BÉT esetében nincs ilyen kifizetés.

Európai Unió által támogatott fejlesztések

A) Adat megnevezése

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

GINOP-1.1.7-17 kódszámú KKV szektor hatékonyságának növelése elsősorban tőzsdei bevezetést szolgáló intézkedések biztosítása tárgyú kiemelt projekt

Közbeszerzés

A) Adat megnevezése

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

A BÉT nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá.

Nemzetközi képzési szolgáltatások beszerzése

A) Adat megnevezése

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000798062018/reszletek